Přihlásit se

Archiv Jaromíra Homolky

Publikace a články

Ukřižovaný ve farním kostele sv. Jakuba v Levoči. In: Dobroslav Líbal / Milada Vilímková (ed.): Umění věků. Sborník k sedmdesátým narozeninám profesora Josefa Cibulky. Praha 1956, 68–75
Plastická výzdoba oltára. In: Majster Pavol z Levoče. Tvorca vrcholného diela slovenskej neskorej gotiky. Bratislava 1961. (společně s Pavlem Horváthem, Františkem Kotrbou, Viktorem Kotrbou, Júliem Paštěkem a Vojtěchem Tilkovským), 64–85, 149– 152
K nové instalaci sbírky české gotiky v Národní galerii. In: Umění X, 1962, 588–596 (s Jaroslavou Mrázovou)
Madona ze Svojšína. In: Umění X, 1962, 425–449
České umění gotické. Katalog výstavy Národní galerie v Praze. Praha 1964. 25–39; 59–69 (spolueditor Ladislav Kesner)
K restauraci sochy sv. Jana Křtitele ze zámku Hluboká. In: Umění XII, 1964, 301–305 (s Ludmilou Slánskou)
Einige Bemerkungen zur Entstehung des „Schöne Stils“ in Böhmen. In: Sborník prací filosofické fakulty brněnské univerzity. Řada uměnovědná (F) VIII. Brno 1964, 43–60
Poitiers 1964. In: Umění XIII, 1965, 538–539 (s Ivo Kořánem a Zdenou Průchovou)
On the development of Czech Gothic Sculpture about 1400. In: Jaroslav Pešina (ed.): Sborník k sedmdesátinám Jana Květa (=Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica I). Praha 1965, 113–122
Nová instalace českého pozdě gotického umění na Křivoklátu a Kosti. In: Umění XIV, 1966, 122–145 (s Jiřím Kropáčkem)
K otázkám umění dunajské školy. In Umění XVI, 1966, 334–377 (s Jaroslavem Pešinou)
Teoretik. In: Jaromír Homolka / Jiří Mašín / Vladimír Procházka (ed.): V. V. Štech, Dohady a jistoty. Praha 1967, 19–30
České země a Evropa. In: České umění gotické 1350 – 1420 (s Jaroslavem Pešinou). Praha 1970, 19– 55
Katalog sochařství. In: České umění gotické 1350 – 1420. Praha 1970, 127– 176 (s Albertem Kutalem)
Antonín Liška sedmdesátníkem. In: Umění XVIII, 1970, 533– 537
Johannes von Jenczenstein und der Schöne Stil In: Anton Legner (ed.): Die Parler und der Schöne Stil. Europäische Kunst unter den Luxemburgern III. Köln 1978, s. 35–39
Peter Parler, der Bildahauer. In: Anton Legner (ed.): Die Parler und der Schöne Stil 1350–1420. Europäische Kunst unter den Luxemburgern III. Köln 1978, 27– 34
Zu den ikonographischen Programmen Karls IV. In: Anton Legner (ed.): Die Parler und der Schöne Stil 1350– 1420. Europäische Kunst unter den Luxemburgern II. Köln 1978, 607– 618
Sochařství doby posledních Přemyslovců. In: Jiří Kuthan (ed.): Umění doby posledních Přemyslovců. Roztoky u Prahy 1982, 69– 120
Umělecké řemeslo v době posledních Přemyslovců. In: Jiří Kuthan (ed.): Umění doby posledních Přemyslovců. Roztoky u Prahy 1982, 121– 157
K Ikonografii pečetí posledních Přemyslovců. In: Jiří Kuthan (ed.): Umění doby posledních Přemyslovců. Roztoky u Prahy 1982, 159– 179
Příspěvek k ikonografii českého umění 2. poloviny 14. století. In: Michal Svatoš (red.): Mezinárodní vědecká konference Doba Karla IV. v dějinách národů ČSSR pořádaná Univerzitou Karlovou v Praze k 600. výročí úmrtí Karla IV. 29. 11. - 1. 12. 1978. Materiály ze sekce dějin umění. Praha 1982, 159-180
Umění románské. Sochařství. In: Emanuel Poche (ed.): Praha středověká: Architektura, sochařství, malířství, umělecké řemeslo. Praha 1983, 122– 127
Umění gotické. Sochařství. In: Emanuel Poche (ed.): Praha středověká: Architektura, sochařství, malířství, umělecké řemeslo. Praha 1983, 357– 489
Pozdně gotické sochařství. In: Rudolf Chadraba / Josef Krása / Emanuel Poche / Jiřina Hořejší / Jaromír Homolka / Jaroslav Pešina: Dějiny českého výtvarného umění I/2. Od počátku do konce středověku. Praha 1984, 534– 566
Ke stylovému původu Mistra Týnské Kalvárie. In: Jan Chlíbec / Milena Štefanová-Bartlová (ed.): Mistr Týnské kalvárie. Pražská řezbářská dílna předhusitské doby. Katalog výstavy v Národní galerii v Praze – klášter sv. Jiří 1990. Praha 1990, 7– 24
K Matějčkovu korpusu „Česká malba gotická“. In: Jan Royt (ed.): Antonín Matějček (1889 – 1950). Sborník příspěvků z konference pořádané ke 100 letému výročí narození prof. Antonína Matějčka katedrou dějin umění FF UK v Praze, Ústavem pro teorii a dějiny umění v Praze a Národní galerií 31. ledna 1989. Praha 1994, 31– 39
Románská hlava ze Žitenic. Památce Jiřího Mašína. In: Jaromír Homolka (ed.): Žitenice. Kostel sv. Petra a Pavla (kat. výst.). Litoměřice 1995, 45–55
Poznámky k vývoji českého a středoevropského řezbářství 14. století. In: Michaela Neudertová / Petr Hrubý: Opitzův sborník. Gotické sochařství a malířství v severozápadních Čechách. Sborník z kolokvia u příležitosti 70. výročí výstavy J. Opitze. Ústí nad Labem 1999, 51– 75
Dobroslav Líbal (1911-2002). K odchodu velkého člověka a vědce. In: Zprávy památkové péče LXII/ 5, 2002, 117-121 (s Mojmírem Horynou).
Královská kaple Všech svatých na Pražském hradě. In: Dalibor Prix (ed.): Pro arte. Sborník k poctě Ivo Hlobila. Praha 2002, 141– 146
Předmluva. In: Jiří Kuthan/ Aleš Mudra (ed.): Gloria Sacri Ordinis Cisterciensis (=Sborník Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Dějiny umění – historie III). Praha 2005, 7–12
K šedesátinám Jiřího Kuthana. In: Aleš Mudra / Michaela Ottová / Jan Royt (ed.): Regnum Bohemiae et Sacrum Romanum Imperium. Sborník k poctě Jiřího Kuthana. České Budějovice 2005, 11– 26
K některým problémům českého sochařství 14. století. Tři poznámky ke stavu bádání. In: Aleš Mudra / Michaela Ottová / Jan Royt (ed.): Regnum Bohemiae et Sacrum Romanum Imperium, Sborník k poctě Jiřího Kuthana. České Budějovice 2005, 295– 313
Příspěvek k dějinám české architektury krásného slohu (kolem roku 1400). K slohové situaci tzv. Sloupové síně Pražského hradu. In: Lenka Bobková / Mlada Holá (ed.): Lesk královského majestátu ve středověku. Pocta Prof. PhDr. Františku Kavkovi, CSc. k nedožitým 85. narozeninám. Praha – Litomyšl 2005, 265 – 271
Die Altböhmische Katharinenlegende. In: Markéta Jarošová/ Jiří Kuthan/ Stefan Scholz (ed.): Prag und die grossen Kulturzentren Europas in der Zeit der Luxemburger (1310– 1437). Praha 2008, 681– 687
K pojetí panovníka v Korunovačním řádu Karla IV. In: Markéta Jarošová (ed.): Professori Josef Cibulka ad honorem. Sborník příspěvků přednesených na symposiu „Život a dílo profesora Josefa Cibulky“ dne 14. 12. 2007. Praha 2009, 45– 59
Ráno a večer. Počátek korunovačního ceremoniálu podle řádu Karla IV. In: Jiří Kuthan / Miroslav Šmied (edd.): Korunovační řád českých králů. Praha 2009, 414– 428
K jubileu PhDr. Anežky Merhautové, DrSc. In: Milada Studničková (ed.): Čechy jsou plné kostelů. Kniha k poctě PhDr. Anežky Merhautové, DrSc. Praha 2010, 496– 504
Pozdrav. In: Magdalena Hamsíková / Jana Peroutková / Stefan Scholz (eds.) Ecclesia docta. Společenství ducha a umění. K životnímu jubileu profesora Jiřího Kuthana. Praha 2016, 17
Liber Viaticus Jana ze Středy. In: Pavel Brodský / Kateřina Spurná / Marta Vaculínová (edd.): Liber Viaticus Jana ze Středy, Praha 2016, 113 – 126

Kontakt:
PhDr. Jana Peroutková
Ústav dějin křesťanského umění
Katolická teologická fakulta
Univerzita Karlova
Thákurova 3
Praha 160 00
Česká republika
tel: +420 736 170 200
email: peroutkova.udku@ktf.cuni.cz

Všechna práva vyhrazena - Copyright 2017 Archiv Jaromíra Homolky
Na celý obsah archivu (texty+fotografie) se vztahuje autorská licence CREATIVE COMMONS typu 4.0 CC-BY-NC (nutnost uvedení autora, či instituce + pouze pro nekomerční užití).

∵ ∵ ∵