Přihlásit se

Archiv Jaromíra Homolky

Bibliografie

Monografie, autorské encyklopedické publikace

 1. Majster Pavol z Levoče. Tvorca vrcholného diela slovenskej neskorej gotiky. Bratislava 1961, (společně s Pavlem Horváthem, Františkem Kotrbou, Viktorem Kotrbou, Júliem Paštěkem a Vojtěchem Tilkovským), 64–85, 149
 2. Gotická plastika na Slovensku. Bratislava 1972
 3. Studie k počátkům umění krásného slohu v Čechách. K problematice společenské funkce výtvarného umění v předhusitských Čechách (=Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica. Monographia LV). Praha 1976

Učebnice, populární publikace, samostatné publikace menšího rozsahu

 1. Albrecht Dürer. The Feast of Rose Garlands. London 1961, (též česky, německy a francouzsky)
 2. Levoča. Hlavný oltár v kostole sv. Jakuba. Bratislava 1965
 3. Pozdně gotické sochařství a malířství ze sbírek Národní galerie v Praze In: Kost: státní hrad a památky v okolí, průvodce. Praha 1966, 20–34 (napsala Dobroslava Menclová; spolupracovali Jaroslav Wagner, Jaromír Homolka, Marie Maršáková)

Výstavní katalogy

 1. Sbírka českého sochařství. Národní galerie. Katalog vystavených děl Zámek Zbraslav. Praha 1961 (s Václavem Procházkou)
 2. České umění gotické. Katalog výstavy Národní galerie v Praze. Praha 1964. 25–39; 59–69 (spolueditor Ladislav Kesner)
 3. Karel Dvořák (1893–1950). Životní dílo. Katalog stálé výstavy Státní zámek Kozel, Praha 1963, nestr. (s Václavem Procházkou)
 4. Jihočeská pozdní gotika 1450 – 1530. Katalog výstavy Alšova jihočeské galerie. Hluboká nad Vltavou - Praha 1965, 124– 156
 5. Z díla Ulricha Creutze 1516-ok.– 1530. Katalog výstavy Muzeum Teplice, červen – červenec, Galerie Litoměřice, srpen – září 1966. Teplice – Litoměřice 1966
 6. Věra Frömlová - restaurátorské dílo. Katalog výstavy Středočeská galerie Praha, březen - duben 1980. Praha 1980, nestr. (s Věrou Frömlovou – Zezulákovou a Pavlem Štěpánkem)
 7. Gotika v západních Čechách I. (1230–1530). Katalog výstavy Národní galerie v Praze, Praha 1995, 18–32 (s Jiřím Fajtem)
 8. Románská hlava ze Žitenic. In: Žitenice. Kostel sv. Petra a Pavla (kat. výst.). Litoměřice 1995, 45–55

Kapitoly v týmových publikacích, články

 1. Ukřižovaný ve farním kostele sv. Jakuba v Levoči. In: Dobroslav Líbal / Milada Vilímková (ed.): Umění věků. Sborník k sedmdesátým narozeninám profesora Josefa Cibulky. Prah1956, 68–75
 2. Několik poznámek ke skupině Ukřižování v kostele sv. Bartoloměje v Plzni. In: Minulostí Plzně a Plzeňska I. Plzeň 1958, 30–36
 3. Příspěvek k poznání české plastiky na konci 14. století. In: Umění VII, 1959, 107– 111
 4. Madona ze Svojšína. In: Časopis Národního muzea, společenské vědy CXXVIII, 1959, 133–140
 5. Zas mistr Pavel z Levoče. In: Dějiny a současnost I /10, 1959, 14–21
 6. Riemenschneiderova socha biskupa ze Zelené Hory. In: Umění VIII, 1960, 30–38
 7. Úvodní studie. In: Jaroslav Pešina / Jiří Mašín: Sbírka starého umění. České gotické sochařství (kat. výst.). Praha 1960
 8. Madona ze Svojšína. In: Umění X, 1962, 425–449
 9. K nové instalaci sbírky české gotiky v Národní galerii. In: Umění X, 1962, 588–596 (s Jaroslavou Mrázovou)
 10. K problematice evropského umění kolem roku 1400. In: Umění XI, 1963, 161–206 (s Jaroslavem Pešinou)
 11. K problematice české plastiky, 1350–1450. Na okraj knihy A. Kutala „České gotické sochařství 1350-1450.“ In: Umění XI, 1963, 414– 448
 12. K restauraci některých prací Mistra zvíkovského Oplakávání. In: Památková péče XXIII, 1963, 234– 239
 13. K restauraci sochy sv. Jana Křtitele ze zámku Hluboká. In: Umění XII, 1964, 301–305 (s Ludmilou Slánskou)
 14. Einige Bemerkungen zur Entstehung des „Schöne Stils“ in Böhmen. In: Sborník prací filosofické fakulty brněnské univerzity. Řada uměnovědná (F) VIII. Brno 1964, 43–60
 15. Poitiers 1964. In: Umění XIII, 1965, 538–539 (s Ivo Kořánem a Zdenou Průchovou)
 16. On the development of Czech Gothic Sculpture about 1400. In: Jaroslav Pešina (ed.): Sborník k sedmdesátinám Jana Květa (=Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica I). Praha 1965, 113–122
 17. K otázkám umění dunajské školy. In: Umění XVI, 1966, 334–377 (s Jaroslavem Pešinou)
 18. Instalace českého pozdě gotického umění na Křivoklátu a Kosti. In: Umění XIV, 1966, 122–145 (s Jiřím Kropáčkem)
 19. Sur l´influence de la sculpture parlérienne en Slavique. In: Mélanges offerts à René Crozet II. Poitiers 1966, 1327–1329
 20. Die südböhmische Plastik der Spätgotik. In: Kurt Holter/ Otto Wutzel (ed.): Werden und Wandlung. Studien zur Kunst der Donauschule. Linz 1967, 176–200
 21. Teoretik. In: Jaromír Homolka / Jiří Mašín / Vladimír Procházka (ed.): V. V. Štech, Dohady a jistoty. Praha 1967, 19–30
 22. K pozdně gotické plastice v západních Čechách a v Praze. In: Časopis Národního muzea. Historické muzeum CXXXVI, 1967, 189–194
 23. K některým otázkám středoevropské plastiky 15. století. Na okraj knihy Th. Müllera, Sculpture in the Netherlands, Germany, France and Spain 1400 – 1500 a knihy D. Radocsaye, A középkori Magyarorzág Faszobrai. In: Umění XVII, 1969, 539– 573
 24. České země a Evropa. In: České umění gotické 1350 – 1420. Praha 1970, 19– 55 (s Jaroslavem Pešinou)
 25. Katalog sochařství. In: České umění gotické 1350 – 1420. Praha 1970, 127– 176 (s Albertem Kutalem)
 26. Antonín Liška sedmdesátníkem. In: Umění XVIII, 1970, 533– 537
 27. Na okraj sochařství třetí čtvrtiny 13. století v Čechách. In: Umění XX, 1972, 205–211
 28. Madona z Pongrácoviec a jej vzťah k niektorým slovenským plastikám okolo a po polovici 14. storočia. In: Galéria III, 1975, 7– 22
 29. Arcibiskup Jenštejn a výtvarné umění (poznámky k výtvarné propagandě v předhusitských Čechách). In: Jenštejn 1977. Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 1977, 113– 151
 30. Text k vyobrazením. In: Josef Ehm: České gotické umění. Praha 1977, 49– 62
 31. Zu den ikonographischen Programmen Karls IV. In: Anton Legner (ed.): Die Parler und der Schöne Stil 1350– 1420. Europäische Kunst unter den Luxemburgern II. Köln 1978, 607– 618
 32. Peter Parler, der Bildahauer. In: Anton Legner (ed.): Die Parler und der Schöne Stil 1350–1420. Europäische Kunst unter den Luxemburgern III. Köln 1978, 27– 34
 33. Ikonografie katedrály sv. Víta v Praze. In: Umění XXVI, 1978, 564– 575
 34. Sochařství. In: Jaromír Homolka / Josef Krása / Václav Mencl / Jaroslav Pešina / Josef Petráň: Pozdně gotické umění v Čechách (1471– 1526). Praha 1978, 167– 254 (reedice 1984)
 35. Poznámky k Třeboňskému mistrovi. In: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada uměnovědná (F 23/24) XXVIII– XIX. Brno 1979, 25-33
 36. Příspěvek k ikonografii českého umění 2. poloviny 14. století. In: Michal Svatoš (red.): Mezinárodní vědecká konference Doba Karla IV. v dějinách národů ČSSR. Materiály ze sekce dějin umění. Praha 1982, 159-180
 37. Sochařství doby posledních Přemyslovců. In: Jiří Kuthan (ed.): Umění doby posledních Přemyslovců. Roztoky u Prahy 1982, 69– 120
 38. Umělecké řemeslo v době posledních Přemyslovců. In: Jiří Kuthan (ed.): Umění doby posledních Přemyslovců. Roztoky u Prahy 1982, 121– 157
 39. K Ikonografii pečetí posledních Přemyslovců. In: Jiří Kuthan (ed.): Umění doby posledních Přemyslovců. Roztoky u Prahy 1982, 159– 179
 40. Sochařství. In: Emanuel Poche (ed.): Praha středověká: Architektura, sochařství, malířství, umělecké řemeslo. Praha 1983, 357– 489
 41. Románské sochařství. In: Klement Benda / Zdeněk Kudělka / Jaromír Homolka / Jiří Mašín / Anežka Merhautová / Dobroslav Líbal / Albert Kutal / Karel Stejskal / Vlasta Dvořáková / Jaroslav Pešina: Dějiny českého výtvarného umění I/1. Od počátku do konce středověku. Praha 1984, 92– 102
 42. Pozdně gotické sochařství. In: Rudolf Chadraba / Josef Krása / Emanuel Poche / Jiřina Hořejší / Jaromír Homolka / Jaroslav Pešina: Dějiny českého výtvarného umění I/2. Od počátku do konce středověku. Praha 1984, 534– 566
 43. Zur Kunst der Gotik in Böhmen. In: Anton Legner (ed.): Kunst der Gotik aus Böhmen. Ausstellung im Schnütgen-Museum. Köln 1985, 37– 71
 44. K některým otázkám kolem Mistra Pavla z Levoče. In: Umění XXXIV, 1986, 103–106
 45. Příspěvek k poznání pražského parléřovského řezbářství. In: Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica. Příspěvky k dějinám umění IV. Praha 1988, 15– 45
 46. Středověké umění kolem roku 1400. In: Kontexty českého a slovenského umenia. Zborník referátov z konference. Bratislava 1988, 33– 43
 47. Mistr Týnské kalvárie. Pražská řezbářská dílna předhusitské doby. In: Jan Chlíbec / Milena Štefanová-Bartlová (ed.): Katalog výstavy v Národní galerii v Praze – klášter sv. Jiří 1990. Praha 1990, 7– 24
 48. Prag und die mitteleuropäische Kunst um 1400. Einige Bemerkungen. In: Götz Pochat / Brigitte Wagner (ed.): Internationale Gotik in Mitteleuropa. Kunsthistorisches Jahrbuch Gratz XXIV. Gratz 1991, 174– 181
 49. Prag – Wien um 1400. Einige Bemerkungen. In: Günter Dürieg (ed.): Vídeňská gotika. Sochy, sklomalby a architektonická plastika z dómu sv. Štěpána ve Vídni. Katalog výstavy v Národní galerii v Praze ve spolupráci s Historisches Museum der Stadt Wien. Praha 1991, 18– 26
 50. Za Jaroslavem Pešinou. In: Jiří Kropáček (ed.): Na předělu věků. Sborník k poctě prof. PhDr. Jaroslava Pešiny, DrSc. (=Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica III – IV. Z dějin umění V). Praha 1994, 7 – 9
 51. Zemřel Jaroslav Pešina. In: Dějiny a současnost XV/1, 1993, 58 – 59
 52. K Matějčkovu korpusu „ Česká malba gotická“. In: Jan Royt (ed.): Antonín Matějček (1889 – 1950). Sborník příspěvků z konference pořádané ke 100 letému výročí narození prof. Antonína Matějčka katedrou dějin umění FF UK v Praze, Ústavem pro teorii a dějiny umění v Praze a Národní galerií 31. ledna 1989. Praha 1994, 31– 39
 53. Románská hlava ze Žitenic. Památce Jiřího Mašína. In: Jaromír Homolka (ed.): Žitenice. Kostel sv. Petra a Pavla (kat. výst.). Litoměřice 1995, 45–55
 54. Za Janem Mukem. In: Dějiny a současnost XVII/1, 1995, č. 1, 43–44
 55. Žitenice. Ateliér IX/5, 1996, 6
 56. Pavlu Preissovi k sedmdesátinám. In: Vít Vlnas/ Tomáš Sekyrka (ed.): Ars baculum vitae. Sborník studií z dějin umění a kultury k 70. narozeninám prof. PhDr. Pavla Preisse, DrSc. Praha1996, 6 – 15
 57. Umělecká výzdoba menší věže hradu Karlštejna, 95–142; Malíři a dílny pracující při výzdobě kaple sv. Kříže vedle Mistra Theodorika, 350–368; Katalog deskových obrazů z kaple sv. Kříže (s Jiřím Fajtem a Janem Roytem), 369–547; Katalog kreseb na omítce a nástěnných maleb v kapli sv. Kříže (s Jiřím Fajtem, Janem Roytem, a Hanou Hlaváčkovou), 547–576: In: Jiří Fajt (ed.): Magister Theodoricus. Dvorní malíř císaře Karla IV. Praha 1997 (též anglicky)
 58. Poznámky ke karlštejnským malbám. In: Umění XLV, 1997, 122–140
 59. Pokud jde o umění 14. století. In: Umění XLV, 1997, 501
 60. Passionale der Äbtissin Kunigunde und die Kunst des 14. Jahrhunderts in Böhmen. In: Klára Benešovská (ed.): King John of Luxembourg (1296– 1346) and the Art of his Era. Proceedings of the International Conference, Prague, September 16– 20, 1996. Praha 1998, 5–9
 61. Zur Problematik der Prager Parlerarchitektur. Rozšířený příspěvek, původně přednesený na zasedání evropské organizace dómských architektů 1999, 4.– 8. října v Praze, Míčovna Pražského hradu. In: Umění XLVII, 1999, 364–384
 62. Poznámky k vývoji českého a středoevropského řezbářství 14. století. In: Michaela Neudertová / Petr Hrubý: Opitzův sborník. Gotické sochařství a malířství v severozápadních Čechách. Sborník z kolokvia u příležitosti 70. výročí výstavy J. Opitze. Ústí nad Labem 1999, 51– 75
 63. K některým problémům vídeňské gerhaertovské školy. In: Alena Martyčáková (ed.): Podzim středověku. Vyhraňování geografických teritorií, městská kultura a procesy vzniku lokálních uměleckých škol ve střední Evropě 15. století. Brno, Moravská galerie, Místodržitelský palác, 14.– 25. února 2000. Sborník příspěvků přednesených na mezinárodním sympoziu konaném v rámci výstavního projektu "Od gotiky k renesanci" (14. října 1999– 12. března 2000). Brno 2000, 53– 69
 64. K jednomu motivu krásných madon. In: Acta historiae artis Slovenica VI. Ljubljana 2001, 5–16
 65. Madona z Radlje nad Drávou a moravské sochařství kolem roku 1350. In: Martin Kubelík / Milan Pavlík / Josef Štulc (ed.): Historická inspirace. Sborník k poctě Dobroslava Líbala. Praha 2001, 105– 111
 66. Královská kaple Všech svatých na Pražském hradě. In: Dalibor Prix (ed.): Pro arte. Sborník k poctě Ivo Hlobila. Praha 2002, 141– 146
 67. K jednomu nenápadnému motivu na náhrobní soše Přemysla I. In: Lenka Bydžovská/ Roman Prahl (ed.): V mužském mozku. Sborník k 70. narozeninám Petra Wittlicha. Dolní Břežany 2002, 251– 255
 68. Dobroslav Líbal (1911-2002). K odchodu velkého člověka a vědce. In: Zprávy památkové péče LXII/ 5, 2002, 117-121 (s Mojmírem Horynou).
 69. Dvě setkání se sochařem Vladimírem Preclíkem. In: Vladimír Preclík: Paměť sochařského portrétu. Praha 2003, 333–341
 70. Paris – Gmünd – Prag. Die Allerheiligenkapelle auf der Prager Burg. In: Anette Siefert/ Klaus Jürgen Herrmann (ed.): Parlerbauten - Architektur, Skulptur, Restaurierung. Internationales Parler-Symposium. Schwäbisch Gmünd 17.– 18.7.2001. Stuttgart 2004, 135–139
 71. K šedesátinám Jiřího Kuthana. In: Aleš Mudra / Michaela Ottová / Jan Royt (ed.): Regnum Bohemiae et Sacrum Romanum Imperium. Sborník k poctě Jiřího Kuthana. České Budějovice 2005, 11– 26
 72. Předmluva. In: Jiří Kuthan/ Aleš Mudra (ed.): Gloria Sacri Ordinis Cisterciensis (=Sborník Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Dějiny umění – historie III). Praha 2005, 7–12
 73. K některým problémům českého sochařství 14. století. Tři poznámky ke stavu bádání. In: Aleš Mudra / Michaela Ottová / Jan Royt (ed.): Regnum Bohemiae et Sacrum Romanum Imperium, Sborník k poctě Jiřího Kuthana. České Budějovice 2005, 195– 313
 74. Příspěvek k dějinám české architektury krásného slohu (kolem roku 1400). K slohové situaci tzv. Sloupové síně Pražského hradu. In: Lenka Bobková / Mlada Holá (ed.): Lesk královského majestátu ve středověku. Pocta Prof. PhDr. Františku Kavkovi, CSc. k nedožitým 85. narozeninám. Praha – Litomyšl 2005, 265 – 271
 75. K problému tzv. krásného stylu kolem 1400. In: Vojtěch Novotný (ed.): Všechno je milost. Sborník k poctě 80. narozenin Ludvíka Armbrustera (=Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Theologica et philosophica, 11). Praha 2008, 406-427
 76. Poznámky k Světelskému oltáři. (Světelský oltář v rámci tzv. dunajské školy). In: Bohdana Fabiánová/ Zdeněk Vácha (ed.): Světelský oltář v kontextu pozdně gotického umění střední Evropy. Sborník příspěvků přednesených na mezinárodním sympoziu konaném na zámku v Mikulově 20. a 21. června 2007. Brno – Mikulov 2008, 103-124
 77. Ráno a večer. Počátek korunovačního ceremoniálu podle řádu Karla IV. In: Martin Nodl / Petr Sommer / Eva Doležalová (ed.): Verba imaginibus. Františku Šmahelovi k 70. narozeninám. Praha 2004, 169– 188
 78. Die Altböhmische Katharinenlegende. In: Markéta Jarošová/ Jiří Kuthan/ Stefan Scholz (ed.): Prag und die grossen Kulturzentren Europas in der Zeit der Luxemburger (1310– 1437). Internationale Konferenz aus Anlaß des 660. Jubiläums der Gründung der Karlsuniversität in Prag, 31. März – 5. April. Praha 2008, 681– 687
 79. K pojetí panovníka v Korunovačním řádu Karla IV. In: Markéta Jarošová (ed.): Professori Josef Cibulka ad honorem. Sborník příspěvků přednesených na symposiu „Život a dílo profesora Josefa Cibulky“ dne 14. 12. 2007 (= Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium IX). Praha 2009, 45– 59
 80. Ráno a večer. Počátek korunovačního ceremoniálu podle řádu Karla IV. In: Jiří Kuthan / Miroslav Šmied (edd.): Korunovační řád českých králů. Praha 2009, 414– 428
 81. K jubileu PhDr. Anežky Merhautové, DrSc. In: Milada Studničková (ed.): Čechy jsou plné kostelů. Kniha k poctě PhDr. Anežky Merhautové, DrSc. Praha 2010, 496– 504
 82. Socha svatého Václava ve Svatováclavské kapli. In: Petr Kubín (ed.): Svatý Václav. Na památku 1100. výročí narození knížete Václava Svatého, Praha 2010, 267– 279
 83. Liber Viaticus Jana ze Středy. In: Pavel Brodský / Kateřina Spurná / Marta Vaculínová (edd.): Liber Viaticus Jana ze Středy, Praha 2016, 113 – 126

Recenze a drobné příspěvky

 1. Viktor František Kotrba: Levočský oltár Majstra Pavla. Tvar, Bratislava 1954. In: Umění IV, 1956, 83-86
 2. Václav Vilém Štech: Piero della Francesca. In. Výtvarné umění XII, 1962, 383– 384
 3. K problematice české plastiky 1350– 1450. Na okraj knihy Alberta Kutala „České sochařství 1350– 1450“. In: Umění XI, 1963, 414– 448
 4. Vlasta Dvořáková/ Josef Krása/ Anežka Merhautová/ Karel Stejskal: Gothic Mural Painting in Bohemia and Moravia. London - New York – Bombay - Melbourne 1964. In: Umění XV, 1967, 84– 92
 5. Gotik in Böhmen. Geschichte. In: Umění XIX, 1971, 358– 401 (s Viktorem Kotrbou, Karlem Stejskalem, Jaroslavem Pešinou a Josefem Krásou)
 6. Einige Randbemerkungen zu den Büchern von Dobroslava Menclová České hrady I/II, Praha 1972. In: Mediaevalia Bohemica IV, 1974, 189– 202
 7. Albert Kutal: České gotické umění, Praha 1972. In: Mediaevalia Bohemica IV, 1974
 8. Vojtěch Birnbaum: Vývojové zákonitosti v umění. In: Umění XXXVII, 1989, 363– 372 (s Karlem Srpem a Milanem Slámou)
 9. František Fišer: Karlštejn. Vzájemné vztahy tří karlštejnských kaplí. In: Umění XLV, 1997, 388– 391
 10. Klára Benešovská/ Ivo Hlobil/ Milena Bravermanová/ Petr Chotěbor/ Marie Kostílková: Petr Parléř. Svatovítská katedrála 1356– 1399. In: Umění LXVIII, 2000, 277–280

Editorská činnost

 1. Itálie, Čechy a střední Evropa. Referáty z konference pořádané ve dnech 6– 8. 12. 1983, Praha 1986
 2. Ústecký sborník historický 2001, Gotické umění a jeho historické souvislosti. I, Ústí nad Labem 2001 (s Michaelou Hrubou, Petrem Hrubým a Michaelou Ottovou)
 3. Ústecký sborník historický 2003/1. Gotické umění a jeho historické souvislosti II. Ústí nad Labem 2003 (s Michaelou Hrubou, Petrem Hrubým a Michaelou Ottovou)
 4. Ústecký sborník historický 2004. Gotické umění a jeho historické souvislosti III. Ústí nad Labem 2004 (s Michaelou Hrubou, Petrem Hrubým a Michaelou Ottovou)

Rozhovory

 1. Rozhovor s Jaromírem Homolkou: ne každý kdo má oči, skutečně vidí. In: Miroslav Šmied (ed.): Ústav dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 2003-2013. Praha 2013, 34– 42 (s Janou Peroutkovou)

Ad honorem

 1. Aleš Mudra/ Michaela Ottová (ed.): Ars videndi. Professori Jaromír Homolka ad honorem (=Opera Facultatis Theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium V). Praha 2006, 473
 2. Gotika v západních Čechách (1230–1530). Sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého symposia. Věnováno k 70. narozeninám Jaromíra Homolky. Praha 1998, 230


Kontakt:
PhDr. Jana Peroutková
Ústav dějin křesťanského umění
Katolická teologická fakulta
Univerzita Karlova
Thákurova 3
Praha 160 00
Česká republika
tel: +420 736 170 200
email: peroutkova.udku@ktf.cuni.cz

Všechna práva vyhrazena - Copyright 2017 Archiv Jaromíra Homolky
Na celý obsah archivu (texty+fotografie) se vztahuje autorská licence CREATIVE COMMONS typu 4.0 CC-BY-NC (nutnost uvedení autora, či instituce + pouze pro nekomerční užití).

∵ ∵ ∵