Přihlásit se

Archiv Jaromíra Homolky

Prof. PhDr. Jaromír Homolka, CSc.

Prof. PhDr. Jaromír Homolka, CSc., se narodil 15. května 1926 do české rodiny ve Zvolenu na Slovensku, zesnul v Praze 28. května 2017. Jeho život byl hluboce spjat s kulturou a dějinami středověku. Ohniskem jeho vědecké práce se staly dva velké okruhy, spjaté s místy, ve kterých žil a které měl rád. Bylo to pozdně gotické sochařství na Slovensku a středoevropské umění kolem roku 1400, jehož jedním z vůdčích center se stala sama Praha.

Na Slovensku prožil Jaromír Homolka své dětství a dospívání. V době zániku Československa musela rodina Slovensko opustit. Pro Jaromíra Homolku ale zůstalo velkou láskou, jako historik umění se tam později navracel a se Slovenskem je spojena i značná část jeho odborné práce.

Vystudoval obor dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Jeho učiteli byli prof. Cibulka, prof. Květ, prof. Pešina, k nimž přistoupil také prof. Štech, doc. Mencl a doc. Blažíček. Tématem Homolkovy diplomní práce bylo dílo levočského mistra Pavla. Zásadní význam pro formování jeho odborného zaměření na středověké sochařství a kulturu mělo ale zejména setkání s brněnským historikem umění prof. Albertem Kutalem.

Po studiu dějin umění na Univerzitě Karlově, pracoval se svým kolegou Pavlem Preissem na inventářích uměleckých památek. Po působení v Národní galerii přišel jako asistent na Karlovu univerzitu, kam ho na katedru dějin umění Filozofické fakulty přivedl profesor Jaroslav Pešina v roce 1964/5.

Tady zažil události roku 1968, naděje i okupaci naší země a bezprostředně tu prožil dobu politických čistek, které fakultu postihly v letech 1969-1970. Díky osobnostem jako byl Jaromír Homolka, Petr Wittlich, nebo Jiří Kropáček si studium oboru zachovalo vysokou úroveň a nedošlo k jeho deformaci a režimní ideologizaci.

Po roce 1989 se stal vedoucím nově konstituované Katedry dějin umění a za své nejbližší spolupracovníky si zvolil přední osobnosti oboru. V roce 1990 byl jmenován profesorem dějin umění. V letech 1991 až 1994 stanul v čele filozofické fakulty jako děkan. Jeho úkolem bylo rehabilitovat těžce poškozené renomé fakulty, provést její transformaci a vyvést jí do doby demokracie a svobody.

V roce 2003 stál u znovuzaložení Ústavu dějin křesťanského umění na Katolické teologické fakultě, který po celou dobu významně podporoval. Do vysokého věku zde aktivně vedl cyklus přednášek středověkého sochařství a semináře středověku.

Během svého dlouhého života působil také v mnoha vědeckých grémiích (např. ve Vědecké radě Univerzity Karlovy či v Radě Pražského hradu) a v komisích předních galerijních institucí.

Je autorem řady monografií a odborných článků doma i v zahraničí. Podílel se na několika evropsky významných výstavních projektech, jako v roce 1965 na výstavě Jihočeská gotika v Alšově jihočeské galerii, v roce 1978 na kolínské výstavě Die Parler und der schöne Stil či v roce 1997 na pražské výstavě Magister Theodoricus. Za svoji činnost vědeckou i pedagogickou obdržel významná ocenění, naposledy v roce 2011 Cenu uměleckohistorické společnosti za celoživotní dílo.

Vychoval několik generací svých žáků, které ovlivnil svým akcentem na jednotu výtvarné formy a duchovního obsahu uměleckého díla a na jeho výtvarnou kvalitu. V tomto případě se dokonce mluví o tzv. Homolkově škole a Homolkově žácích, kteří zastávají, nebo zastávali oborově nejprestižnější místa vedoucích institucí v Čechách i zahraničí. Mezi profesory na evropských univerzitách, jejichž životním tématem bylo středověké umění, je jen velmi malý počet těch, jejichž žáci v takové míře vyspěli ve vědecké osobnosti a zasloužili se o další rozvoj oboru.

Tyto stránky sdružují a veřejně zpřístupňují dostupnou část výstupů badatelského života prof. PhDr. Jaromíra Homolky, CSc., a budou i nadále revidovány a aktualizovány. Obsahují publikované i nepublikované odborné studie, autorské úvahy a další materiál včetně soukromého fotografického materiálu. Archiv je budován a veřejně poskytován v souladu s laskavým souhlasem a poskytnutím autorských práv pozůstalých, jejichž podpora a dobrá vůle je pro vznik tohoto projektu nedocenitelná.

Kontakt:
PhDr. Jana Peroutková
Ústav dějin křesťanského umění
Katolická teologická fakulta
Univerzita Karlova
Thákurova 3
Praha 160 00
Česká republika
tel: +420 736 170 200
email: peroutkova.udku@ktf.cuni.cz

Všechna práva vyhrazena - Copyright 2017 Archiv Jaromíra Homolky
Na celý obsah archivu (texty+fotografie) se vztahuje autorská licence CREATIVE COMMONS typu 4.0 CC-BY-NC (nutnost uvedení autora, či instituce + pouze pro nekomerční užití).

∵ ∵ ∵